Stachera nie spłacał kredytów w terminie. Zostały naliczone wysokie odsetki!
10 września 2018 r. | 11:05
7

Gmina bierze kredyt i gmina go nie spłaca. Powód? Brak pieniędzy! Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wykryła kilka takich nieprawidłowości. Chodzi o kredyty i pożyczki na kilka milionów złotych, od których zostały naliczone bardzo wysokie odsetki.

Do dnia 31 grudnia 2017 r. nie dokonano spłaty kredytu w rachunku bieżącym, przeznaczonego na finansowanie przejściowego deficytu w 2017 r. Naruszono tym art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077). Zgodnie z powyższym przepisem, zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, podlegają spłacie lub wykupowi w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte lub wyemitowane.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. (zgodnie z ewidencją analityczną do konta 134 „Kredyty bankowe” na którym ujęto zobowiązanie z tytułu tego kredytu) zadłużenie z tytułu niespłaconego kredytu w rachunku bieżącym wynosiło 1.944.811,85 zł.

Spłata powyższego zadłużenia nastąpiła 29 marca 2018 r. w kwocie 65.176,05 zł i 30 marca 2018 r. w kwocie 1.879.635,80 zł.

W latach 2015 - 2018 nieterminowo regulowano zobowiązania z tytułu zrealizowanych robót, dostaw i usług, odpisu na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz z tytułu umowy pożyczki, czym naruszono art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Powyższe dotyczyło:
- zobowiązań z tytułu dostaw i usług:
- w 2015 r. w kwocie 123.000,00 zł, wynikającego z jednej faktury VAT, uregulowanego z opóźnieniem wynoszącym 15 dni;
- w 2016 r. w łącznej kwocie 74.941,18 zł, wynikających z pięciu faktur VAT, uregulowanych z opóźnieniem wynoszącym od 3 dni do 152 dni;
- w 2017 r. w łącznej kwocie 1.125.854,00 zł, wynikających z dwudziestu dziewięciu faktur VAT, uregulowanych z opóźnieniem wynoszącym od 6 dni do 166 dni;
- w 2018 r. w kwocie 605.000,00 zł, wynikającego z jednej faktury VAT, uregulowanego z opóźnieniem wynoszącym 9 dni.

Na skutek nieterminowego uregulowania w 2018 r. zobowiązania w kwocie 605.000,00 zł kontrahent obciążył Gminę odsetkami w kwocie 1.044,25 zł, które uregulowano 22 lutego 2018 r. W zakresie pozostałych ww. zobowiązań do dnia kontroli Gmina nie poniosła dodatkowych kosztów w postaci odsetek związanych z ich nieterminowym uregulowaniem.
- spłaty pożyczki w kwocie 3.000.000,00 zł, uzyskanej na podstawie umowy z dnia 28 czerwca 2017 r. zawartej z Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi z terminem spłaty do 29 grudnia 2017 r. Spłata tej pożyczki nastąpiła dopiero 30 marca 2018 r. Z tytułu nieterminowej spłaty tej pożyczki Gmina Poraj poniosła dodatkowe wydatki w postaci odsetek w kwocie 69.493,15 zł.
- zobowiązań Urzędu Gminy Poraj z tytułu odpisu na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, uregulowanych z naruszeniem art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 800 z późn. zm.). Zgodnie z ww. przepisami, równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku z tym, że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów. Powyższe dotyczyło zaniechania przekazania w terminie do:
- 31 maja 2017 r. 75% równowartości odpisu na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 83.144,40 zł (odpis roczny 110.859,21 zł). W terminie do 31 maja 2017 r. przekazano odpis w kwocie 33.000,00 zł, co stanowiło 29,76% ustalonego rocznego odpisu,
- 30 września 2017 r. odpisu w kwocie 110.859,21 zł. W terminie do 30 września 2017 r. przekazano łącznie odpis w kwocie 80.800,00 zł.
Pozostałą część odpisu przekazano: 9 października 2017 r. w kwocie 2.700,00 zł, 19 października 2017 r. w kwocie 2.000,00 zł, 16 listopada 2017 r. w kwocie 500,00 zł, 7 grudnia 2017 r. w wysokości 2.500,00 zł, 8 grudnia 2017 r. w wysokości 22.359,21 zł.

Ponadto, w 2017 r. przekazywano środki na wydatki dla jednostek oświatowych w niewystarczającej wysokości, co skutkowało powstaniem w tych jednostkach zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania wymagalne zgodnie ze sprawozdaniami Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego oraz Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynosiły:
- 574.972,11 zł wg stanu na 30 czerwca 2017 r. i dotyczyły zobowiązań wykazanych przez osiem jednostek oświatowych w paragrafach klasyfikacji budżetowej: 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6.700,29 zł, 4010 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 83.321,89 zł, 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 102.474,20 zł, 4017 „Wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 67,73 zł , 4440 - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny” w kwocie 382.408,00 zł.
- 391.915,00 zł wg stanu na 30 września 2017 r. i dotyczyły zobowiązań wykazanych przez sześć jednostek oświatowych w paragrafie klasyfikacji budżetowej 4440 - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny”.

Zgodnie z postanowieniami zarządzenia Nr 58/2011 Wójta Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zasad przekazywania środków finansowych na pokrycie wydatków realizowanych przez jednostki budżetowe działające na terenie Gminy Poraj, wysokość środków finansowych będzie przekazywana na podstawie zapotrzebowań składanych przez kierowników jednostek w terminie do 28 dnia każdego miesiąca, a zapotrzebowania te będą dotyczyć kolejnego miesiąca. Dopuszczono również możliwość składania dodatkowego zapotrzebowania poza ww. terminem. Jednostki oświatowe składały zapotrzebowania na środki na wydatki w terminie do 28 dnia miesiąca na kolejny miesiąc.

Nieprawidłowości w zakresie nieterminowego regulowania zobowiązań stwierdzono także w trakcie poprzedniej kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2014 r. oraz w trakcie kontroli doraźnej przeprowadzonej w 2016 r., co znalazło odzwierciedlenie w wystąpieniach Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Znak: WK-6100/43/4/14/15 z dnia 27 lutego 2015 r. oraz Znak: WK-612/2/4/16 z dnia 27 czerwca 2016 r.

Przyczyną nieterminowego regulowania zobowiązań była trudna sytuacja finansowa Gminy Poraj oraz brak wystarczających środków finansowych na terminowe regulowanie zobowiązań.

Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy Poraj odpowiedzialność ponosił p. Łukasz Stachera – Wójt Gminy Poraj, stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Wniosek nr 5
Wzmocnić działania w celu zapewnienia spłaty kredytów zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w sposób określony w art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz terminowego regulowania zobowiązań Gminy Poraj, stosownie do art. 44 ust. 3 pkt 3 tej ustawy.7 odpowiedzi na “Stachera nie spłacał kredytów w terminie. Zostały naliczone wysokie odsetki!”

 1. xxx poraj pisze:

  Wójt Stachera Łukasz zadłużył gmine PORAJ i żyje bezkarnie .

  16
  2
 2. Karol de Bil pisze:

  ale od radnych absolutorium dostał. 🙂 takich mamy radnych i takiego mamy wójta. w stacheraju, nawet zadłużonym, ale dla rodziny wojta zawsze, jak w raju.

  18
  1
  • Marek pisze:

   A do czego są radni w tej kadencji? Nie służą obywatelom, nam, mieszkańcom gminy dla których zostali wybrani, lecz wiernie służą i bezmyślnie popierają wójta. Czy ktoś poza dwoma radnymi ma coś do powiedzenia? Wszyscy są zależni, wszyscy to jego wspaniali koledzy i przyjaciele. Większości dał prace, w czymś pomógł i dlatego tak naprawdę nigdy się mu nie przeciwstawią…

   11
   1
 3. Karpiel pisze:

  Proszę nie uogolniac. Nie wszyscy radni głosowali na Tak. Proszę odtworzyć nagrania z sesji lub spojrzec do protokołu z sesji. Za absolutorium dla wojta głosowała świta wojta.

  10
  2
  • Karol de Bil pisze:

   a kto nie jest w swicie wójta, poza p. Polak? piszę o całokształcie, gdyz tylko p. Polak potrafiła zadawac pytania, oponować, protestować… kto jeszcze ja wspierał? radni bezradni od brania diet. z p. Polak wariatkę robili a tu się okazało, że jej jednej zależało…

   20
   1
 4. blue pisze:

  Ja to nie wiem co wy się tak czepiacie tego Pucka.
  Pucus robił wszystko dla dobra Gminy, jak by robił źle to by było 60 milionów a jest zaledwie 30 milionów długu.

  7
  4
 5. Miś pisze:

  Pucek miał dzisiaj w Urzędzie Gminy URODZINY a potem w kinie Bajka. ” Hulaj duszo piekła nie ma”.

  3
  1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *