rozproszone chmury
16°
13°
poniedziałek
Reklama
NIK: Poraj tonie w długach przez pożyczki i złe gospodarowanie nieruchomościami
10 października 2018 r. | 10:27
32

Liczne błędy oraz beztroska włodarzy w prowadzeniu gospodarki finansowej i  gospodarki nieruchomościami w gminie Poraj spowodowały, że jednostka ta wpadła w „pętlę zadłużenia”, przez co realizacja jej zadań publicznych była zagrożona. Ostatecznie Rada Gminy w 2017 r. uchwaliła Program postępowania naprawczego Gminy Poraj na lata 2018-2020. Nie zmienia to jednak faktu, że skutki finansowe wyemitowanych na pokrycie niedoborów finansowych obligacji komunalnych, Gmina i jej mieszkańcy będą ponosić przez wiele lat, gdyż rozchody i wydatki związane zarówno z wykupem obligacji, jak i wypłatą oprocentowania zaplanowano aż do 2033 roku. Termin złożenia zastrzeżeń do wyników tej kontroli upływa 11 października 2018 r., i w razie wykorzystania przez Gminę tego uprawnienia, zastrzeżenia zostaną niezwłocznie rozpatrzone przez niezależną komisję NIK.

Zaciąganie zobowiązań przez Gminę Poraj

Słabość zarządzania skutkowała pogarszającą się sytuacją finansową Gminy Poraj. Władze Gminy starały się ukryć problemy finansowe kwalifikując swoje pożyczki jako zobowiązania na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, w sytuacji gdy pozyskane środki faktycznie przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Pozwoliło to na niestosowanie mechanizmów ostrożnościowych określonych w ustawie o finansach publicznych, które mają na celu przeciwdziałanie nadmiernemu zadłużeniu samorządu. Co więcej Wójt w 2014 r. zaciągnął zobowiązanie z przekroczeniem zakresu upoważnienia określonego uchwałą Rady Gminy o 2 mln zł, a w 2016 r. zaciągnął zobowiązanie w kwocie 2 mln zł bez upoważnienia Rady Gminy. Operacje te jednak nie poprawiły sytuacji finansowej Gminy.

Dodatkowo, w związku z trudną sytuacją finansową, Gmina była zmuszona do korzystania z innych źródeł finansowania. Poza kredytami i pożyczkami bankowymi oraz emisją obligacji Gmina korzystała także z pożyczek zaciąganych w instytucjach finansowych działających poza systemem bankowym.

W 2015 r. Wójt zaciągnął w takiej instytucji pożyczkę w kwocie 5 mln zł oraz w
2017 r. sześć pożyczek po 3 mln zł każda, bez upoważnienia Rady Gminy Poraj oraz bez uzyskania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Ponadto zawierając powyższe umowy, Wójt zobowiązał się do spłaty zobowiązań z nich wynikających w kwocie przekraczającej limit rozchodów ustalony w obowiązujących w tym czasie budżetach Gminy. Dodatkowo zaciągnięcie w 2017 r. sześciu pożyczek po 3 mln zł każda skutkowało koniecznością sześciokrotnego poniesienia kosztów uruchomienia tych środków (zamiast jednej pożyczki krótkoterminowej), które łącznie wyniosły 71,5 tys. zł. W latach 2013-2017 wydatki z tytułu obsługi zadłużenia wyniosły łącznie prawie 2,7 mln zł, co statystycznego mieszkańca Gminy kosztowało prawie 250 zł.

Konsekwencją błędów w zarządzaniu majątkiem Gminy był powtarzający się na koniec niemal każdego miesiąca w latach 2013-2017 brak środków na rachunku bankowym Urzędu. W efekcie doprowadziło to do sytuacji, że nie dochowano terminu spłaty zobowiązań zaciągniętych przez Gminę w 2017 r. i na koniec tego roku powstało zadłużenie przeterminowane w kwocie blisko 5 mln zł, czego konsekwencją była zapłata w 2018 r. karnych odsetek w wysokości ponad 130 tys. zł. Analogiczna sytuacja wystąpiła na koniec 2014 r., gdy Gmina nie spłaciła kredytu w rachunku bieżącym i powstało zadłużenie przeterminowane w wysokości prawie 5 mln zł, i z tego tytułu Gmina zapłaciła w 2015 r. blisko 143 tys. zł odsetek karnych.

Według stanu na koniec 2017 r. zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły łącznie 25,7 mln zł, co oznacza że w stosunku do końca 2012 r. wzrosły ponad dwukrotnie (z kwoty 11,3 mln zł). Decyzje o zaciągnięciu kredytów i pożyczek nie zostały poprzedzone rzetelną analizą ich zastosowania oraz wpływu na sytuację finansową Gminy, której celem winno być wnikliwe oszacowanie ryzyk związanych z takimi operacjami dla zminimalizowania zagrożeń z nich wynikających. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. na statystycznego mieszkańca Gminy przypadało 2,4 tys. zł zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

W latach 2013–2017 Gmina planowała dochody budżetowe, w szczególności wynikające ze sprzedaży majątku, w kwotach pozwalających na zrównoważenie budżetu. Problemem była jednak realizacja tego planu. Jedynie w 2015 r. dochody ze sprzedaży mienia przekroczyły kwoty planowane. Stało się tak dzięki sprzedaży za kwotę 3,4 mln zł dwóch nieruchomości gminnych Spółce, będącej w 100 proc.  własnością Gminy, która w celu sfinansowania tego zakupu zaciągnęła w instytucji działającej poza systemem bankowym pożyczkę w kwocie 3,5 mln zł. NIK oceniła, że operacja ta stanowiła transfer długu Gminy do jednostki zależnej.

Transakcja ta pozwoliła także na wykreowanie dodatniego wyniku budżetu Gminy w 2015 r. Po jej pominięciu, w budżecie – podobnie jak w pozostałych latach kontrolowanego okresu – występował deficyt w kwocie 2 mln 456 tys. zł.

Wpływ na rzetelność obrazu sytuacji finansowej Gminy miała również przyjęta kwalifikacja zobowiązania finansowego zaciągniętego 30 grudnia 2016 r. w instytucji finansowej działającej poza systemem bankowym w kwocie 4 mln zł (w celu spłaty kredytu w rachunku bieżącym) z terminem spłaty do 31 stycznia 2017 r. Zobowiązanie to, w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec IV kwartału 2016 r., wykazano jako zobowiązanie krótkoterminowe wynikające z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, a w skorygowanym w 2017 r. sprawozdaniu Rb‑Z wykazano je jako kredyty i pożyczki długoterminowe wobec pozostałych krajowych instytucji finansowych, w sytuacji gdy faktycznie były to krótkoterminowe zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przychodów z ww. zobowiązania nie przedstawiono również jako kredytu i pożyczki w sprawozdaniu Rb-NDS na koniec 2016 r. Ta, nieodzwierciedlająca stanu faktycznego, kwalifikacja powyższego zobowiązania pozwoliła Gminie na nieprzekroczenie wskaźnika spłaty zobowiązań w 2017 r., ustalonego w wysokości 9,43 proc. Po uwzględnieniu jednak faktycznej kwoty rozchodów Gminy, przypadającej do spłaty w 2017 r., wskaźnik ten na dzień 2 stycznia 2017 r. wynosił 13,98 proc.

W zarządzaniu finansami Gminy stwierdzono też inne nieprawidłowości. W czterech umowach o kredyt w rachunku bieżącym zawartych w latach 2014-2016 upoważniono bank do ściągania płatności z rachunku bieżącego Gminy. Z kolei w ewidencji księgowej Urzędu nie ujmowano odsetek od zaciągniętych zobowiązań według stanu na koniec każdego kwartału w latach 2013-2017. Dodatkowo w sprawozdaniu Rb-NDS (sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego) za okres od początku roku do 31 grudnia 2015 r. nie wykazano przychodów oraz rozchodów z tytułu umowy pożyczki zawartej w 2015 r. z instytucją finansową działającą poza systemem bankowym.

Rada Gminy w grudniu 2017 r., na wezwanie RIO, przyjęła Program postępowania naprawczego Gminy Poraj na lata 2018-2020 mający na celu usunięcie zagrożenia realizacji zadań publicznych przez Gminę oraz zachowania określonych w ustawie o finansach publicznych relacji dotyczących spłaty zobowiązań.

Gospodarowanie przez Gminę Poraj gminnym zasobem nieruchomości

Zapewnienie prawidłowego gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości ma wpływ na sytuację finansową Gminy, gdyż umożliwia racjonalne planowanie dochodów ze sprzedaży gminnego majątku. Tymczasem w Gminie Poraj nie przestrzegano przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wójt nie prowadził gminnej ewidencji nieruchomości, jak również nie sporządził planów wykorzystania zasobu tych nieruchomości. Słabość w gospodarowaniu gminnym zasobem nieruchomości Gminy skutkowała nieprawidłowościami zarówno w transakcjach sprzedaży, jak i zamiany nieruchomości gminnych. W 2013 r. Wójt dopuścił do zamiany nieruchomości gminnej z nieruchomością będącą własnością osoby fizycznej bez wyceny przejmowanej nieruchomości przez podmiot uprawniony (rzeczoznawcę majątkowego). Z kolei w 2014 r. w Urzędzie wykorzystano do przyjęcia wartości zbywanej nieruchomości operat szacunkowy sporządzony do celów innych niż jej sprzedaż, co naruszało przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

W gospodarowaniu gminnym zasobem nieruchomości występowały także inne nieprawidłowości. I tak w latach 2013-2014 Wójt nie sporządził i nie podał do publicznej wiadomości wymaganego wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, a w 2013 r., 2014 r. i 2016 r. opublikował ogłoszenia o czterech przetargach na zbycie nieruchomości (spośród pięciu objętych kontrolą NIK) przed upływem ustawowego terminu. NIK podkreśla, że ujawniona w Gminie dowolność postępowania w gospodarowaniu gminnym zasobem nieruchomości, stanowi jeden ze zdefiniowanych przez Izbę mechanizmów korupcjogennych.

źródło: Najwyższa Izba Kontroli32 odpowiedzi na “NIK: Poraj tonie w długach przez pożyczki i złe gospodarowanie nieruchomościami”

 1. Marek pisze:

  To gdzie byli radni .

  4
  3
 2. Zdzisława Polak pisze:

  I co na to Komisja Rewizyjna Rady Gminy Poraj z Panem Adndrzejem Ludwikowskim na czele? A co na to pozostali Radni co tak bezgranicznie ufali Panu wójtowi? Co na to Przewodniczacy Komisji Budzetu , Gospodarki Komun i Inwestycji-i Pan Radny Sylwester Sawicki?

  15
  4
  • walec pisze:

   Wyszedł z gminnego szamba PoetaArtysta
   I rzadkim gównem wokół siebie ciska.
   Smród się roznosi wokół jego kliki,
   Lecz ten smród umacnia kolesiowskie szyki.

   Kliki to nieszczęście dla każdego państwa,
   Są też wylęgarnią gminnego draństwa.
   Czar PRL-u wrócił do formy,
   Wdzięczni jesteśmy ludziom z Platformy!

   Są specjalistami w podziale władzy i mandatów
   Oraz zawłaszczania urzędniczych etatów.
   Dla tego „fachowca”, co przekrętów się nie boi,
   Zawsze się znajdzie miejsce wśród towarzyszy swoich.

   Merytorycznych wymagań się nie stawia
   przed specjalistą od przekrętów i bezprawia.
   Wystarczy mu milcząca towarzyszy zgoda
   i zawsze zajdzie do celu jak po schodach.

   Inni mu zazdroszczą i pilnie go naśladują,
   pchają się wszędzie tam, gdzie kasę czują.
   Czy może sprawiedliwe prawo na nich czeka?
   Nie, bo korupcja jest prawem człowieka!

   6
   0
  • Ivan pisze:

   Proszę zobaczyć na dystykulacje rąk pani Kaźmierczak i Pawłowskiego co oznaczają założone ręce

   0
   1
 3. Zdzisława Polak pisze:

  Czekamy jeszcze na protokół NIK z ostatniej kontroli Gminy Poraj tam dowiecie się Państwo szczegółów . Sami się przekonacie bo mnie nie wszyscy wierzyli jak mówiłam o nieprawidłowościach w zarządzaniu naszą Gminą Poraj .

  19
  4
 4. Wyborca pisze:

  aco na to kasia pończoszka?

  21
  4
 5. Karucza pisze:

  Wybiorczyk czy ty na głowę upadłeś! O czym ty mówisz? Jedz chocby do Nawarcia i zobacz ze tam ludzie lada dzien będą podłaczeni do kanalizacji. Koziegłowy prawidłowo dysponuja swoje finanse, są ostrozni i absolutnie takiego zadłuzenia tam nie ma jak w Poraju. Skąd masz takie dane?

  I

  11
  3
 6. Lalka pisze:

  Nie wstyd panu, panie wójcie? co ma nam pan do powiedzenia? oczywiście nic, jak zwykle! Chowa pan teraz głowę w piasek, bo ani pana widać, a ni słychać! tak się to załatwia? zero godności! wszystkim nam należą się przeprosiny za tyle lat okłamywania nas, mydlenia oczu! Co my mieliśmy za komisję rewizyjną?-wstyd na sali! na niczym się nie znali tylko robili jak wójt kazał. A p.Karkocha narozrabiał i teraz w powiecie chce zrobić to samo? po co tam idziesz człowieku? tam nie trzeba nikomu trzymać mikrofonu bo są na stałe zamontowane na blatach stolików.

  17
  2
 7. Zdzisława Polak pisze:

  Hejterzy działają nawet piszą posty sami a podpisują mnie. ale akcja ale wroga i brudna kampania. Opamiętajcie się.

  12
  7
 8. Karucza pisze:

  ludzie bez przesady. Przecież można się wypowiadać bez wulgarnych odniesień/ubliżania np. pani Danucie. Jeśli taki poziom retoryki chcecie utrzymać to lepiej nie piszcie, bo nie wypada. pani Danuto-na pani miejscu oddalabym tych „grubiańskich pisarzy” do sądu za obrazę osoby publicznej.

  11
  3
 9. Kunegunda pisze:

  Czegoś tu nie rozumiem, czyżby GAsiorski selekcjonował posty, bo nie widzę ani hejterów o których pisze pani Polak, ani obraźliwych postów na temat Danuty. Radni, którzy są teraz to w ogóle niewiele rozumieją, a wołającej na puszczy Zdzisławy nikt nie lubi więc jej nie słucha. Radna -nauczyciel czegoś tam, radny- inżynier ochrony środowiska, radny – technik po udarze mózgu, nie muszą znać się na skomplikowanych sprawach finansowych, ale gdzie w tym urzędzie była pani SKARBNIK. Wójt, człowiek z wyboru nawet nie musi mieć wyższego wykształcenia i może mieć różne fanaberie, ale SKARBNIK jest od tego, żeby powiedzieć VETO. Jej podpisy są na wszystkich wnioskach o kredyty czy pożyczki i to ONA powinna publicznie na sesji wyjaśnić nowym radnym i wójtowi dlaczego zostawia im taki spadek..Ucieczka na emeryturę nie ochroni jej przed konsekwencjami.

  8
  21
 10. Kosynier pisze:

  Wszyscy którzy byli radnymi a głosowali za tymi operacjami finansowymi powinni oddac diety. Niech idą na spłatę Chic ułamka długu.
  Banery na każdym płocie. Na to kasa jest. I w czym oni dadzą razem radę ? W zaciąganiu kredytów kolejnych ?
  Ludzie , idźmy na wybory i im pokażmy drzwi !

  64
  3
 11. Jan pisze:

  Stachera Łukasz nie chowa głowy w piasek ,ani go nie słychać ani go widać,Jest to normalne jego zachowanie wynikające z braku wiedzy jako gospodarz gminy PORAJ,oraz osób przede wszystkim sekretarz urzędu ,przewodniczący rady gminy, przewodniczący komisji rewizyjnej ińż ANDRZEJ LUDWIKOWSKI , dr inż Sawicki Sylwester -zdawał egzamin z ekonomi przy robieniu doktoratu.Co na to powie kiedy będzie miał tę informacje dyrektor instytutu przełożony Pana Sawickiego , oraz inni pracownicy naukowi Politechniki Częśtochowskiej.,Mizera Edward jego wiedza na tym stanowisku,bez komentarza ,Rajczyk Zbigniew daj mu BOŻE lepsze zdrowie. Następnie długo letnia radna Pani Katarzyna Każmierczak mgr ale historii ,gdzie jej do finansów ,mając problem prawdopodobni, z drobnym rachunkiem.Pisząc o tym całym zespole przez ich okres urzędowania w gminie Poraj ,zostawiam bez określenia .Ale jak ten wór kiedyś się rozwiąże ,będzie co pisać a następnie czytać.To jasna i realna rzeczywistość że wszystko zostanie ujawnione w odpowiednim czasie . Tak jak wiele podobnych tematów w POLSCE.

  11
  1
  • Agata pisze:

   Kosynier ma rację wszyscy ci radni co dawali przyzwolenie wójtowi na taką niegospodarność i takie zadłużenie powinni się wstydzić spojrzeć wyborcom w twarz. A oni jeszcze kandydują nadal do tej rady gminy w Poraju. To jest skandal. Podobnie jak wicewójt kandyduje na wójta i ona liczy że ją wybiorą? Wstyd.

   11
   2
 12. Zuzanna pisze:

  Tak ktoś pousuwał te obrażliwe posty. Chyba redaktor.

  6
  2
  • Zdzisława Polak pisze:

   Jakiś analfabeta znów napisał za mnie post. Proszę o przerwanie tego „podszywania się” bo będę zmuszona coś z tym zrobić. Takie postępowanie jest zabronione.

   1
   1
 13. Karucza pisze:

  No i dobrze że usunął bo tego nie dalo sie czytać. Wulgaryzmy i obrażanie na zmianę.

  5
  5
 14. Jan pisze:

  Dotyczy informacji na portalu dnia 10. pażdziernika 2018r godz;18,51 Przepraszam za wypowiedz w piśmie sekretarz urzędu, dotyczy to skarbnika urzedu gminy Poraj Pani JADWIGI ZASIK.

  6
  0
 15. ??? pisze:

  Pani Olga Ławińska to dr nauk ekonomicznych Politechniki Częstochowskiej .Wspólautorka programu naprawczego w ubiegłym roku za około 30 tyś zł wyjścia gminy Poraj z kryzysu/ zadłużenia / ???.

  35
  2
  • czujesmrod pisze:

   NO TO KOMPROMITACJA? Wczoraj 30 tysi od PO, dzisiaj start z list porajskiego PiSu?

   WOW

   37
   2
  • Olga Ławińska pisze:

   Dzień dobry!
   Oświadczam, że nie jestem autorką ani współautorką programu naprawczego dla gminy Poraj. Program naprawczy został wdrożony Uchwałą NR 324(XLII)17 RADY GMINY PORAJ z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Poraj.
   Treść programu naprawczego dostępna jest w internecie pod adresem: http://poraj.bip.net.pl/?a=5322.
   Program naprawczy powstał jako jeden z dokumentów dotyczących emisji obligacji przez gminę Poraj w 2018 roku. Dane do programu są efektem analiz zewnętrznej firmy Aesco Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
   W razie jakichkolwiek pytań, podaję mój adres mailowy: olawinska@op.pl
   Z wyrazami szacunku,
   Olga Ławińska
   P.S. Zapewniam, że jestem osobą bezpartyjną. Nie należę i nigdy nie należałam do jakiejkolwiek partii politycznej.

   5
   1
   • Wyborca pisze:

    Jestem pani mądra, wykształcona, pracowita i uczciwa. Takich radnych nam potrzeba.

    3
    4
   • kpinyZrozumu pisze:

    Kolejna, po radnej Polak, „Zapewniam, że jestem osobą bezpartyjną. Nie należę i nigdy nie należałam do jakiejkolwiek partii politycznej.”

    no i dlatego startuję z lokalnego PiSu… No ludzie! To są KPINY z rozumu ludzkiego. Jak Pani taka bezpartyjna to se trzeba było bezpartyjny komitet założyć, a nie podpinać się pod lokalną odnogę PiS. Co – dają kasę na banerki?

    2
    4
    • wp pisze:

     Takie to są zagrywki naszej obecnej władzy i ich w dupę rąbanych pracowników.
     Gównem obrzucić człowieka że niby pisała plan naprawczy wy skur…syny w dupę jebani !!!

     4
     2
  • wp pisze:

   Oszuści, krętacze malwersanci wychodzi na jaw jakie macie podejście.
   Kłamstwem i oszustwem próbujecie ludzi mamić ale kłamstwo ma krótkie nogi …
   „Wspólautorka programu naprawczego w ubiegłym roku” – Wy skurwysyny gidze jest tą wpół autorka pytam się gdzie pokażcie dokumenty !
   Zasrańce i oszuści !

   3
   0
 16. Karucza pisze:

  Sami fachowcy na tej naszej z politechnice częstochowskiej.

  8
  0
 17. Zdzisława Polak pisze:

  Ten wpis nie jest mój . Proszę to natychmiast przerwać bo naprawdę przestało mi się podobać takie pisanie bzdur i podpisywanie mnie. Jak można tak postępować?

  1
  2
 18. Karucza pisze:

  Robitniku nie badz tski do przodu. myślę że szybciej wezmą się za wojta i jego bande niż Zdzicha sie wezmie za szydełka.

  4
  2
 19. walec pisze:

  Wyszedł z gminnego szamba PoetaArtysta
  I rzadkim gównem wokół siebie ciska.
  Smród się roznosi wokół jego kliki,
  Lecz ten smród umacnia kolesiowskie szyki.

  Kliki to nieszczęście dla każdego państwa,
  Są też wylęgarnią gminnego draństwa.
  Czar PRL-u wrócił do formy,
  Wdzięczni jesteśmy ludziom z Platformy!

  Są specjalistami w podziale władzy i mandatów
  Oraz zawłaszczania urzędniczych etatów.
  Dla tego „fachowca”, co przekrętów się nie boi,
  Zawsze się znajdzie miejsce wśród towarzyszy swoich.

  Merytorycznych wymagań się nie stawia
  przed specjalistą od przekrętów i bezprawia.
  Wystarczy mu milcząca towarzyszy zgoda
  i zawsze zajdzie do celu jak po schodach.

  Inni mu zazdroszczą i pilnie go naśladują,
  pchają się wszędzie tam, gdzie kasę czują.
  Czy może sprawiedliwe prawo na nich czeka?
  Nie, bo korupcja jest prawem człowieka!

  5
  7
 20. Swat pisze:

  Więcej konopi i dług wpłacony.

  4
  0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *