NAJLEPSI PEDAGODZY UHONOROWANI PRZEZ KURATORIUM – W TYM SŁUŻAŁEK-JAWORSKA
23 października 2019 r. | 12:44
7

We wtorek 15 października w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji, w trakcie której 256 osób z terenu województwa śląskiego zostało odznaczonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 37 nauczycielom wręczono Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, a 100 nauczycieli zostało uhonorowanych nagrodami Kuratora Oświaty.

W uroczystości, prócz Śląskiej Kurator Oświaty Urszuli Bauer, uczestniczył również Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz, Wicekuratorzy Oświaty: Jacek Szczotka i Dariusz Domański, dyrektorzy Delegatur i Wydziałów oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Nagrodzeni i odznaczeni to nauczyciele wybitni, o szczególnych predyspozycjach i osiągnięciach, pełniący w życiu swoich uczniów rolę przewodników wspierających swoich wychowanków w ich działaniach – podkreśliła Śląska Kurator Oświaty.

Medal Komisji Narodowej jest nadawany nauczycielom inicjującym i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej, a także autorom wybitnych prac pedagogicznych, wyróżniających się nowatorskich podręczników i pomocy naukowych, utworów literackich, dzieł scenicznych, muzycznych, plastycznych, filmowych, widowisk telewizyjnych i audycji radiowych, które wywierają szczególnie wartościowy wpływ wychowawczy i edukacyjny na dzieci i młodzież. Medale Komisji Naukowej zostały nadane również osobom, których działalność wydatnie przyczyniła się do rozwoju oświaty i wychowania.

Wśród 84 wyróżnionych osób z terenu Delegatury w Częstochowie znalazła się także Danuta Służałek-Jaworska. Śląska Kurator Oświaty, pani Urszula Bauer wystąpiła z wnioskiem o nadanie medalu MEN również dla niej. Co legło u podstaw wystąpienia o zaszczytne wyróżnienie dla byłej dyrektorki szkoły w Poraju? Szczególne osiągnięcia dydaktyczne, udział w programach, projektach i inne temu podobne słowa klucze bez zawartości merytorycznej. Dostała i już - jak wynikać może ze słów dyrektor Wydziału Jakości Edukacji z Kuratorium Oświaty w Katowicach - rzeczniczki Śląskiego Kuratorium Anny Kij. Czy można otrzymać uzasadnienie nadania wyróżnienia w formie elektronicznej? To trudne, konkluduje pani rzecznik.

Zapewne trudne nie równa się niemożliwemu, jednak nie będziemy drążyć niewygodnego tematu, bo i po co. Dostała i niech się cieszy.  Warto jednak zastanowić się czy nobilitacja pani Danuty Służałek-Jaworskiej nie obniża prestiżu wyróżnienia dla pozostałych nagrodzonych? Tego oczywiście nie wiemy, jednak nie należy się spodziewać, by pozostali uhonorowani medalami mieli wcześniej do czynienia w związku z pełnioną działalnością z prokuratorem.

Na zakończenie przypomnijmy zatem:

Danuta Służałek-Jaworska z Poraja odeszła w atmosferze niewyjaśnionego skandalu po zamieszaniu ze skargą rodzica w związku z Festiwalem „Nasz Talent” im. Henryka Gmitra. Sprawą do niedawna żył cały region i na pewno nie było to bez wpływu na wybór dyrektorki w poprzednim konkursie, w którym Danuta Służałek-Jaworska wzięła udział i przegrała. Teraz o umorzonej przez prokuraturę sprawie niewielu zapewne pamięta, bo tę zamknięto bez rozgłosu w odległej, cieszyńskiej prokuraturze, dokąd ostatecznie trafiła, gdy nie zajęto się nią najpierw w prokuraturze częstochowskiej, a następnie myszkowskiej.

Pozostaje zatem pogratulować nagrodzonej, co niniejszym redakcja czyni.

Jar.

POST SCRIPTUM

Do redakcji wpłynęło uzasadnienie do wniosku o medal dla byłej dyrektorki szkoły w Poraju, a wraz z nim uzupełnienie wiedzy na temat kto, komu i za co medale owe wręcza. Materiały nadesłała cytowana w artykule Anna Kij - Dyrektor Wydziału Jakości Edukacji, rzecznik prasowy Kuratorium Oświaty w Katowicach. Zamieszczamy materiał w całości:

„Cytat z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia.

 • 1. Medal Komisji Edukacji Narodowej, zwany dalej "Medalem", jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli:

1) autorom wybitnych prac pedagogicznych, wyróżniających się nowatorskich podręczników i pomocy naukowych,

2) nauczycielom legitymującym się co najmniej siedmioletnią wyróżniającą się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjującym i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej,

3) autorom utworów literackich, popularnonaukowych, dzieł scenicznych, muzycznych, plastycznych, filmowych, widowisk telewizyjnych i audycji radiowych, które wywierają szczególnie wartościowy wpływ wychowawczy i edukacyjny na dzieci i młodzież,

4) nauczycielom akademickim legitymującym się wybitnym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania,

5) działaczom społecznym i związkowym, fundatorom oraz innym osobom, których działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju oświaty i wychowania,

6) wyróżniającym się pracownikom nadzoru i doradztwa pedagogicznego oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli,

7) obywatelom polskim mieszkającym za granicą, cudzoziemcom i innym osobom, którzy swoją działalnością przyczyniają się do promowania Polski za granicą i rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie oświaty i wychowania,

8) innym osobom legitymującym się wybitnym, uznanym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania.

 

W uzasadnieniu wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej Pani Danucie Służałek – Jaworskiej, przesłanym do MEN wskazano m.in.:

Pani Danuta Służałek -Jaworska w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się przede wszystkim dobrem uczniów i troską o ich zdrowie, dlatego w szkole realizowała programy, np.: „Szklanka mleka”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Śniadanie daje moc”, „Trzymaj formę”, „Stop wszawicy”, „Nie pal przy mnie proszę”. Dzięki Jej staraniom prowadzone były u uczniów badania przesiewowe słuchu, kręgosłupa i fluoryzacja zębów. Przywiązuje dużą wagę do kształtowania u uczniów postaw moralnych i obywatelskich poprzez realizację projektów, np. Narodowe Czytanie Dzieciom”, organizację szkolnych i środowiskowych uroczystości o charakterze patriotycznym, poświęcone np. „Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej”, „11 Listopada”, „3 Maja”, „Komisji Edukacji Narodowej”, a także kultywowanie tradycji, np. corocznych obchodów święta Patrona Szkoły połączonego z Festiwalem Nauki. Realizowała również programy i projekty edukacyjne: „Mistrzowie Kodowania”, „Wyrównywanie Szans Edukacyjnych”, „Zaprogramuj przyszłość”, „Szkoła Gotowa na TIK”, „Wiarygodna Szkoła”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Szkoła na Parnasie”, „Szkoła z klasą”, „Bezpieczniki Taurona włącz dla dobra dziecka”, „Młodzi odpowiedzialni”. Pani dyrektor podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne, jest współautorem innowacji, w związku z realizacją ogólnopolskiego projektu „Wychowywać człowieka mądrego”, mającej na celu wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu, którą realizuje ze swoimi podopiecznymi. Ponadto podjęła współprace z Fundacją Wspierająca Rodziny Dysfunkcyjne „TY możesz”, w ramach której w szkole odbywają się zajęcia pedagogiczno-edukacyjne rozwijające kompetencje społeczne uczniów. Szczególną opieką otacza uczniów z rodzin patologicznych oraz będących w trudnej sytuacji, organizuje dla nich dożywiane, pomoc rzeczową i materialną, a także terapie psychologiczno-pedagogiczne. Pani Danuta Służałek – Jaworska jako nauczyciel muzyki podejmuje wiele twórczych inicjatyw. Organizuje uroczystości szkolne o charakterze lokalnym m.in. Przegląd Pieśni Patriotycznych, Koncert Kolęd, Galę Nauki. W swojej pracy miała kilkunastu laureatów piosenki na festiwalach wojewódzkich, powiatowych, międzyszkolnych, np. Konkursu Piosenki angielskiej „YOU CAN SING”, „Nasz Talent”. Ponadto jest członkiem jury cyklicznego Festiwalu „Raz na Ludowo”.

Pani Służałek – Jaworska była jedną z organizatorek obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach projektu z programu Niepodległa pt. „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”. Projekt koordynowany przez Fundację Civitas Christiana we współpracy z Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Jasną Górą miał charakter edukacyjny. Jego celem było dotarcie, zwłaszcza do młodych, z przekazem o wydarzeniach z 4 listopada 1918 roku na Jasnej Górze i postaci kpt. Artura Wiśniewskiego z nim związanej. W ramach projektu odbyły się m.in.: lekcje historii w oparciu o przygotowane scenariusze, wpisy uczniów w kronikach „100 życzeń na 100 lat dla Polski”, opracowywanie kartek okolicznościowych, konkurs dla przedszkolaków „Laurka dla mojej Ojczyzny”, rekonstrukcja historycznych wydarzeń z 1918r., nauka patriotycznych pieśni i tańca poloneza, konferencja dla nauczycieli i dyrektorów z dotycząca wydarzeń na Jasnej Górze, wmurowanie pamiątkowej tablicy poświęconej kpt. A. Wiśniewskiemu. Podczas obchodów 4 listopada 2018r., kiedy zorganizowane zostały główne jubileuszowe uroczystości m.in. jej uczniowie w rytmie poloneza przynieśli na Jasną Górę 100-metrową flagę, dar Prezydenta RP, uczestniczyli w przedstawieniu o wydarzeniach z 1918r., wspólnie z orkiestrami śpiewali patriotyczne pieśni i uczestniczyli w niepodległościowym pikniku. Od kwietnia w ramach projektu, zorganizowano 17 przedsięwzięć, w których uczestniczyło ponad 10 tys. uczniów z 200 szkół. Pani dyrektor w ramach projektu koordynowała przemarsz dzieci przedszkolnych podczas korowodu. Zaangażowała się w realizację projektu „Patriotyczne Impresje” w ramach zadania MEN „Rodzina Polonijna”, nawiązując współpracę ze Szkołą Podstawową im. Św. Faustyny w Rzeszy na Litwie.

W przedsięwzięciu wzięło udział 12 szkół – 6 z Polski, m.in. szkoła kierowana przez p. dyrektor i 6 z polskich szkół na Litwie. Szkoły znajdują się na terenie 5 gmin w Polsce (Mykanów, Rędziny, Poraj, Poczesna, miasto Częstochowa) oraz 2 rejonów na Litwie (wileńskim i solecznickim). W projekcie w sumie uczestniczyło 300 uczniów i 12 opiekunów. Produktami projektu były: 12 filmów, 2 murale o tematyce patriotycznej, gra dydaktyczna „Szlakiem niepodległości”, 100 kartek na 100-l00 lecie, koncert pieśni patriotycznych i legionowych i prezentacja tańców narodowych, 12 replik fotografii sprzed 100 lat”.

Redakcja:

Przy takim uzasadnieniu, to i o nagrodę Nobla byłoby nietrudno, szczególnie za kształtowania u uczniów postaw moralnych, koordynację dzieci przedszkolnych w czasie korowodu i zwalczanie wszawicy. W końcu takie Rzeczypospolite będą, jaki ich młodzieży chowanie – czy jakoś tak.7 odpowiedzi na “NAJLEPSI PEDAGODZY UHONOROWANI PRZEZ KURATORIUM – W TYM SŁUŻAŁEK-JAWORSKA”

 1. juki pisze:

  Kompromitacja, Medal w klapę za osiągnięcia… których nikt nie widział.
  A z drugiej strony co tak trolle piejące zachwytem do miernoty DS-J siedzicie cicho??

  19
  14
 2. Bolek-z-prowincyjii pisze:

  Nie wiem co się stało z życiem Poraja pl ?
  Pierwszy raz widzę obiektywny artykuł ?
  A tak mocno kiedyś Dankę bronili ?
  Czyżby zmienił sie redaktorek ?

  16
  21
 3. Barbarylka pisze:

  Zasługi ? Nie wiem kto je nadal – to kuratorium z Czewy ? Które broniło Dankę wiedząc że dopuściła się matactwa w konkursie !!! Tyle warte te zasługi co samo kuratorium !!!
  Powinni z tym burdelem zrobić porządek w końcu !!!

  13
  5
 4. Faworyt pisze:

  Niestet p.Gosiorski sprzedał portal ,i teraz prowadzi to grupa Anty Pis. Po wpisach widać jaki to poziom. Żenada to mało powiedziane. Kiedy zarząd komisarzy w drodze to atak musi być

  5
  4
 5. Faworyt pisze:

  Widać jak boją się p.Służałek, he he. Strach dupe ściska

  3
  7
 6. Popiel pisze:

  No tak tak. Każdy rodzic boi się Sluzalek – bo boi się ze jak będzie uczyć jego dzieciaka to może fałszować konkursy ….
  Kto wie w jakie grzybki teraz sponsorują jej dupsko – pieczorki chyba już odpuściły ….

  6
  1
 7. Basia pisze:

  No przez przypadek trafiłem na te stronę i jak czytam
  ze Słuzalkowa została uhonorowana a nie skazana to aż dziw bierze.
  Kto pracuje w tym kuratorium ?

  3
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *